Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz-vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Rianne Hekking-Geelen
BIG-registraties: 59049655925
Overige kwalificaties: BBACC (Boundary Based Awareness coach & Counselor), EMDR-therapeut, Gecertificeerd Brainspotting therapeut en coach, Schema-therapeut, ACT-therapeut, Compassionate Inquiry therapeut, gecertificeerd Havening therapeut, Mind-Eye-Power therapeut.
Basisopleiding: Ortho-pedagoog en GZ-psycholoog
AGB-code persoonlijk: 94010809

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Outside-In Psychologie Praktijk Hekking
E-mailadres: psychologiepraktijkhekkig@gmail.com
KvK nummer: 55711847
Website: psychologiepraktijkoutside-in.nl
AGB-code praktijk: 94063046

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm): Diagnostiek en behandeling van cliënten met zeer uiteenlopende klachten en problematieken, zoals
passend binnen de generalistische basisGGZ. Hiertoe behoren onder meer: • Somberheid, depressieve gevoelens • Angstklachten of paniekklachten • Klachten na een traumatische ervaring • Sociale angst • Slaapproblemen • Werkproblemen • Terugkerende
gedachten • Onverklaarde lichamelijke klachten • Onzekerheid • Studieproblemen • Assertiviteitsklachten • Dwangklachten • Pieker-klachten • Problemen bij het verwerken van ziekte of verlies • Identiteitsvragen en vragen over zingeving. Klachten door ADHD en Autisme.
Gespecialiseerd in mensen met ASS en in Trauma-behandeling/opheffen van blokkades.                          Behandelvormen: CGT, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Brainspotting, EMDR, “een taal erbij’, schema-therapie, Internal Partswork, CI (Compassionate Inquiry) en de Havening technique, MEP (Mind-Eye-Power)
* Kinderen, hun ouders/gezin. Daarbij werk ik systemisch.
* Online behandelingen via Clickdoc

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIG registraties van regie-behandelaren):
Medewerker 1
Naam: MJE Hekking-Geelen, praktijkhouder
BIG-registratienummer: 59049655925

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collega-psychologen en -psychotherapeuten 
Zorggroep(en)

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):

De huisartsen/POH-GGZ van de betreffende cliënten.
Omdat ik vaak via video-conference (Zoom) werk zijn dat wisselende mensen
Vervangende collega bij calamiteiten: drs. Elke Ederveen: Psychologenpraktijk voor autisme en Psychologenpraktijk Ederveen
Namen zijn op te vragen en staan online bij het Zorginstituut Nederland

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:

Met de huisarts of met de POH-GGZ overleg ik indien ik meer achtergrond-informatie/bevindingen of
informatie over medicatie wens mbt een client. Ook overleg ik met huisarts of POH-GGZ indien er
geen diagnose gesteld kan worden. Tenslotte vindt overleg plaats over medicatiegebruik indien
huisarts of ik dat wenselijk achten of wanneer er, mijns inziens, verwijzing naar specialistische GGZ
nodig is.
Verder overleg ik met instellingen indien meer hulp nodig is, zoals ambulante begeleiding, begeleid
wonen of de specialistische GGZ.
Verder overleg ik met GZ-psychologen op het online forum van de NVGzP en met andere
hulpverleners.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Tijdens kantoortijden kan een cliënt die in crisis verkeert contact met mij opnemen of met de
huisarts voor hulp. Incidenteel en in overleg kan een cliënt ook bij mijn praktijk terecht buiten        kantooruren Indien er risico bestaat maken we afspraken binnen het netwerk van de client.
Buiten kantoortijden wordt een cliënt verzocht om contact op te nemen met de
huisarts/huisartsenpost die indien noodzakelijk kan doorverwijzen naar de crisisdienst.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: Er wordt eerst overlegd met de cliënt en dan verwijzing via de huisarts geregeld.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website en een document met deze gegevens is beschikbaar online in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden:
Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en no-show
tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Ik upload het document met bewijsvoering van de basis kwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op
www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):

In eerste instantie bij mij als Praktijkhouder van de solopraktijk.
In tweede instantie via de NVGzP bij drs. Piet de Boer; klachten@nvgzp.nl tel 06-81941801
Link naar website:
https://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2017/09/klachtenregeling-NVGzP-clienten.pdf

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

Via de klachtenregeling van de NVGzP
Link naar website:
https://www.nvgzp.nl/nvgzp-klachtenregeling/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:

Bij geplande afwezigheid, zoals o.a. vakantie of verlof, zal met ieder afzonderlijk individu nader
worden afgestemd wat wenselijk is m.b.t. voortzetting van de behandeling.
Omdat ik ook online werk met cliënten kan ik indien noodzakelijk of wenselijk ook op deze
wijze contact houden met cliënten indien de praktijk dicht is.
Er wordt de optie aangeboden om in geval van kort verlof een periode af te wachten, met de huisarts
of een collega psycholoog als achterban. Indien het om een langer verlof gaat of een acuut en
onvoorziene afwezigheid, dan is dezelfde optie mogelijk, maar ook is het mogelijk over te worden
gedragen aan een college psycholoog drs. Elke Ederveen

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling op mijn website
en dit is telefonisch op te vragen. De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: Informatie over evt wachttijden zijn op de website te vinden en telefonisch op te vragen. Bij het ontstaan van wachttijden zal ik daarover persoonlijk en op mijn website informeren

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Mijn praktijk is een solopraktijk. De telefoon zal worden aangenomen door de praktijkhouder. Op het
moment dat aan de telefoon of via e-mail duidelijk is of iemand op de juiste plek is voor behandeling,
wordt er vrijblijvend een kennismakingsgesprek ingepland. Indien een client niet gaat starten bij mijn
Praktijk dan help ik desgewenst met doorverwijzing. Alle relevante gegevens worden in de
praktijksoftware ingevoerd.
De cliënten krijgen een afschrift van de algemene voorwaarden en kunnen deze tzt ook inzien op de
website.
Indien de client ingepland wordt voor een intake/screening wordt er een link gestuurd voor de ROM-vragenlijst.
De intake en eventueel vervolgonderzoek worden afgerond met de bespreking van een
behandelplan.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: drs. M.J.E. Hekking-Geelen
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Nee. Vaak staat in de verwijsbrief een diagnose gesteld door een POH-GGZ

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: M.J.E. Hekking-Geelen
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: M.J.E. Hekking-Geelen
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:
Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:

De cliënt krijgt na aanmelding een schriftelijk copie van mijn werkwijze, huishoudelijke regels, de
tarieven en mogelijke vergoedingen.
Ik licht de cliënt ook mondeling in, geef inzicht in de onderzoeken /screening, bespreek de brieven
die naar de verwijzer gaan. Ik bespreek het behandelplan, de voortgang en de eventuele stagnaties in
de behandeling met de client en betrek (in overleg en indien nodig) belangrijke naasten. Aan het eind
van de behandeling bespreek ik de na-meting, hoe de vorderingen geborgd kunnen worden en
evalueren we samen hoe de client het traject ervaren heeft (naar aanleiding van een evaluatie
vragenlijst). Ca 3 maanden na beëindiging neem ik meestal telefonisch contact op met de client als nazorg.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

De voortgang in de behandeling vindt plaats door middel van:
* Regelmatige evaluatiemomenten tijdens de sessies o.a. aan de hand van de opgestelde doelen
en indien nodig wordt het behandelplan bijgesteld.
* Aan het begin (soms ook midden) en het eind van de behandeling vindt een ROM-meting plaats.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Na vrijwel elke sessie evalueer ik kort met de cliënt de behandeling van die dag.
Na elke 5 sessies of eerder indien nodig, bespreek ik de voortgang meer in detail. Dit registreer ik in
het EPD.
Verder d.m.v ROM-vragenlijsten en meetinstrumenten, door bespreking van het Behandelplan en
tussentijdse evaluatie en voortgangsbesprekingen

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

* Na elke sessie een korte evaluatie en de vraag hoe de tevredenheid (nog verder) kan
verbeteren
* aan het eind van de behandeling wordt de cliënten via de praktijksoftware een
tevredenheidsvragenlijst toegezonden (CQi) met het verzoek die als feedback in te vullen.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja
16. Omgang met patiëntgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III. Ondertekening

Naam: Rianne Hekking-Geelen
Plaats: Arnhem
Datum: 17-03-2020

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja

Voor vragen of contact: 

8 + 15 =

Hoe wij met uw privacy omgaan, leest u hier: Privacy Policy

Outside-In Psychologiepraktijk Hekking

Adres: Josef Israelslaan 123
6813 JC Arnhem

E-mail: 
psychologiepraktijkhekking@gmail.com

Tel: +31 6 10548159

Openingstijden:

Voor cliëntencontacten is de praktijk geopend  op

Maandag tot en met donderdag

van 8:30 - 17.30 uur

Ook buiten kantooruren zijn er soms mogelijkheden

• GZ-psycholoog
• Brainspotting therapeut
• Coach voor prestatieverbetering
• Ik-grens bewustzijn therapeut  en trainer
• Havening practitioner

 

Kvk nummer: 55711847
AGB praktijk: 94063046
AGB zorgverlener: 94010809
BIG: 59049655925
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut