Praktijkinfo

Openingstijden

Voor cliëntencontacten is de praktijk geopend tussen 12:00 en 18:00 uur op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

 

Locatie en aanmelding

Outside-in Psychologie Praktijk Hekking is gevestigd aan de
Josef Israëlslaan 123
6813 JC in Arnhem

Privacy en Kwaliteit

Wij hechten groot belang aan privacy en kwaliteit

Klachtenbeleid

Binnen onze praktijk werken we volgens de beroepscode en hechten we groot belang aan de samenwerking binnen elke behandeling.

Openingstijden

Voor cliëntencontacten is de praktijk geopend tussen 12:00 en 18:00 uur op

Maandag

Dinsdag

Woensdag 

Donderdag

 

Mobiel: +31 6 10 54 81 59

E-mail: PsychologiePraktijkHekking@gmail.com

of een bericht via de website.

 

In geval van crisis

De praktijk heeft geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisdienst.

In geval van crisis of acuut gevaar dient u contact op te nemen met uw huisarts in uw woonplaats of de dienstdoende huisartsenpost, die zo nodig de crisisdienst van de instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg inschakelt.

In een levensbedreigende situatie belt u 112

Is er geen sprake van crisis maar hebt u tussendoor wel (dringend) een luisterend oor nodig dan kunt u evt. bellen naar ‘De luisterlijn’. Getrainde vrijwilligers staan dag en nacht voor u klaar om te luisteren naar uw verhaal.
Bel: 0900-0767

Locatie en Aanmelding

De praktijk kunt u hier vinden:

klik hier voor een grote kaart

Outside-In Psychologiepraktijk Hekking
Josef Israëlslaan 123
6813 JC Arnhem

– De praktijkruimte en wachtkamer bevinden zich op de eerste verdieping. Bent u lichamelijk niet in staat de trap te nemen dan zoeken we naar een passend alternatief.

– Gratis parkeren langs de weg

– Er gaan rechtstreekse bussen vanaf het CS Arnhem naar de Hoogkamp

– Lopen vanaf CS Arnhem duurt ca. 25 min.

– De praktijk ligt in een bosrijke omgeving.  U kunt voor of na een afspraak genieten van een wandeling in dit prachtige natuurgebied.
 
De praktijk in de wijk De Hoogkamp in Arnhem

Aanmelding

Aanmelden voor behandeling kunt u via de aanmeldknop hieronder

Voor coaching/workshop/supervisie of vragen kunt u het contactformulier op deze website invullen.
Hebt u een verwijsbrief dan kunt u deze ook in het contactformulier uploaden.

Bellen kan ook: +31 6 10 54 81 59

Binnen het Electronisch Patiënten Dossier (EPD) kunt u veilig e-mailen.

Via een betaalde Zoom-versie kunt u veilig beeldcontact hebben en via Signal kunt u veilig appen.

Of er ruimte is voor nieuwe cliënten kunt u op de eerste pagina zien in het kader bij ‘Aanmelding’. Is er een aanmeldstop of wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Meld u nu direct online aan voor psychotherapie!

Hou rekening met de actuele wachttijden.

Privacy en Kwaliteit

 

Privacy en AVG

U hebt het wettelijke recht op privacy. Dat is vastgelegd in de Europese privacywet; de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Outside-in Psychologie Hekking hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In een privacy policy wordt uitgelegd hoe Outside-in Psychologie praktijk Hekking met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat zoals bedoeld in de AVG.

 

Privacy en dossier

Wij zullen om uw schriftelijke toestemming vragen voor overleg met uw huisarts. Als u hiertegen bezwaar heeft kunt u dat natuurlijk kenbaar maken, want er wordt niets overlegd als u dat niet wilt. Aan anderen, zoals Arbo-artsen, wordt eveneens alleen informatie over u verstrekt na uw uitdrukkelijke toestemming.

Van uw behandeling of van dat van uw aangemelde kind wordt een dossier bijgehouden, waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd. U heeft recht op inzage in uw dossier. Er zijn hierbij wel beperkingen, o.a. in verband met de rechten van anderen, zoals uw kind of partner. 

Mochten dossiergegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aan te laten vullen of te verwijderen. Niemand anders dan u zelf en uw behandelaar mag uw dossier inzien. Anderen (niet werknemers van Outside-in psychologie praktijk Hekking) mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft. Eventuele andere werknemers van de praktijk dan uw behandelaar zijn verplicht een contract te ondertekenen m.b.t. hun plicht om uw gegevens te beschermen. U kunt gegeven toestemming later ook weer blokkeren. Zelfs na het overlijden van een cliënt hebben derden geen recht op inzage in het dossier. Het dossier is eigendom van Outside-in psychologie praktijk Hekking en u kunt het dossier dus niet meenemen. U kunt wel een kopie krijgen van het dossier of van gedeelten van het dossier. De behandelaar mag u in dit geval wel een redelijke vergoeding vragen voor de kosten.

Na afloop van de therapie wordt het dossier, volgens de wettelijke eisen, gedurende 20 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uw uitdrukkelijk verzoek kan het dossier echter eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet. Financiele gegevens worden na 7 jaar vernietigd.

Het beroepsgeheim van uw behandelaar kan in het belang van uw kind worden doorbroken, zoals bij huiselijk geweld. U wordt daarvan dan op de hoogte gesteld. 

Bent u van mening dat Outside-in Psychologie Praktijk Hekking niet goed omgaat met (de beveiliging) van uw persoonsgegevens, laat ons dat dan z.s.m. weten.

Disclaimer: De website bevat links naar externe websites. Outside-in Psychologie Praktijk Hekking staat niet in voor de de wijze waarop op deze externe websites wordt omgegaan met persoonsgegevens.

 

Kwaliteit

 

Kwaliteitswaarborging van het zorgproces

Rianne Hekking beschikt over een BIG registratie, AGB-code en een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. Tevens is zij aangesloten bij de NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen).

Outside-in Psychologie Praktijk Hekking houdt zich aan de beroepscode (Beroepscode voor Psychologen 2015) die de beroepsvereniging heeft opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Daarnaast werkt de praktijk volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg), zie meer hierover verderop bij Klachtenbeleid. Ook volgt de praktijk de WGBO (Wet op Geneeskundige BehandelOvereenkomst) waarin de rechten en plichten van de client in de zorg beschreven zijn.

Behandelingen binnen de praktijk voldoen aan de stand van de wetenschap en de praktijk en worden uitgevoerd volgens de multidisciplinaire richtlijnen GGZ. De behandelaar neemt deel aan intervisie bijeenkomsten en neemt deel aan bij- en nascholing.

Vorderingen van en uw tevredenheid over het proces worden regelmatig besproken zodat het desgewenst bijgesteld kan worden.

Tenslotte is er is een calamiteiten beleid: indien de behandelaar Rianne Hekking onverwacht iets ernstigs overkomt zoals overlijden, dan zal er contact met u worden opgenomen door een collega psycholoog. Ook u kunt contact opnemen met deze collega bij vermoeden van een calamiteit mbt uw behandelaar.

Kwaliteitscheck

In september 2020 heeft de visitatiecommissie van de NVGzP na een proefvisitatie bij de praktijk
een positieve beoordeling afgegeven.
Het betreft toetsing op bevoegdheid, bekwaamheid, kwaliteit en doelmatigheid.
Vraag gerust voor het eindverslag.

Wat houdt een praktijk visitatie in? Klik hier

Calamiteiten beleid

Bij onverwachte sluiting van de praktijk door plotseling overlijden of een andere calamiteit kunt u contact opnemen met waarnemend collega mevr. Drs. Elke Ederveen te Nijmegen*, indien u nog niet door haar benaderd bent. Zij kan met u de mogelijkheden van vervolgbehandeling bespreken. In geval van een dergelijke noodsituatie is mevr. Ederveen gemachtigd om de toegangscode op te vragen bij mijn softwareleverancier die de cliëntgegevens verwerkt en opslaat om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

*Drs E. Ederveen: psycholoog-NIP (tel: 0641147826/ e.ederveen@gmail.com) Met deze collega is een wederzijds contract getekend om bij calamiteiten een basiscontinuïteit te bieden voor de cliënten. www.psychologenpraktijkederveen.nl

Klachtenbeleid

Binnen onze praktijk werken we volgens de beroepscode en hechten we groot belang aan de samenwerking binnen elke behandeling. Een laagdrempelige en open communicatie dragen hieraan bij, evenals het regelmatig evalueren van de behandeling.

We streven naar overeenstemming en vragen uw toestemming voor belangrijke keuzes binnen het zorgproces. Indien er toch sprake is van onvrede of klachten over het zorgproces c.q. de communicatie daarover kunt u deze dat beste direct en open bespreken met uw behandelaar. Dit werkt meestal het snelste. Komt u er toch samen niet uit dan kunt u uw klacht aan de klachtenfunctionaris voorleggen. Psychologiepraktijk Hekking is aangesloten bij de NIP klachtenregeling. De klachten-functionaris kan u adviseren over hoe uw probleem op te lossen. Daar zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Lees voor meer informatie op: https://psynip.nl/clienteninformatie/klachten/

Voor het aanvragen van een klachtenformulier: mail naar nip@klachtencompany 

 

klik hier voor meer info over de NVGzP klachtenregeling
klik hier om de BIG registratie in te zien

BIG Registratie 59049655925

AANMELDING

Voor coaching/workshop/ supervisie of bij vragen:

zie invulveld hieronder:

Hoe wij met uw privacy omgaan, leest u hier: Privacy Policy

Outside-In Psychologiepraktijk Hekking

Adres: Josef Israelslaan 123
6813 JC Arnhem

E-mail: 
psychologiepraktijkhekking@gmail.com

Tel: +31 6 10548159

Openingstijden:

Voor cliëntencontacten is de praktijk geopend  op

Maandag tot en met donderdag

van 12:00 - 18:00 uur

• GZ-psycholoog en orthopedagoog

• Brainspotting therapeut

• Coach voor prestatieverbetering

• Ik-grens bewustzijn therapeut  en trainer en opleider

• Havening therapeut

• Supervisor 

 

 

 

Kvk nummer: 55711847

AGB praktijk: 94063046

AGB zorgverlener: 94010809

BIG: 59049655925

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut