Praktijkinfo

Openingstijden

Voor cliëntencontacten is de praktijk geopend tussen 8.30 en 17.30 uur op maandag, dinsdag en donderdag.

Er zijn mogelijkheden voor afspraken buiten kantoortijden! 

Locatie en aanmelding

Outside-in Psychologie Praktijk Hekking is gevestigd aan de
Josef Israëlslaan 123
6813 JC in Arnhem

Privacy en Kwaliteit

Wij hechten groot belang aan privacy en kwaliteit

Klachtenbeleid

Binnen onze praktijk werken we volgens de beroepscode en hechten we groot belang aan de samenwerking binnen elke behandeling.

Openingstijden     -momenteel is de praktijk gesloten-

Voor cliëntencontacten is de praktijk geopend tussen 8.30 en 17.30 uur op

Maandag

Dinsdag

Woensdag 

Donderdag

Er zijn ook mogelijkheden voor afspraken buiten deze tijden.
Vraag hiernaar indien u niet in de gelegenheid bent binnen deze praktijkuren af te spreken.

 

Mobiel: +31 6 10 54 81 59     Praktijktelefoon: 026 840 04 04

E-mail: PsychologiePraktijkHekking@gmail.com

of een bericht via de website.

 

In geval van crisis

 

Binnen de openingstijden kunt u bellen met Outside-in Psychologie Praktijk Hekking of bij geen gehoor uw huisarts

De praktijk heeft geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisdienst.

Buiten de openingstijden  dient u in geval van crisis contact op te nemen met uw huisarts in uw woonplaats of de dienstdoende huisartsenpost, die zo nodig de crisisdienst van de instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg inschakelt.

In een levensbedreigende situatie belt u 112

Is er geen sprake van crisis maar hebt u tussendoor wel (dringend) een luisterend oor nodig dan kunt u evt. bellen naar ‘De luisterlijn’. Getrainde vrijwilligers staan dag en nacht voor u klaar om te luisteren naar uw verhaal.
Bel: 0900-0767

Locatie en Aanmelding

De praktijk kunt u hier vinden:

klik hier voor een grote kaart

Outside-In Psychologiepraktijk Hekking
Josef Israëlslaan 123
6813 JC Arnhem

– De praktijkruimte en wachtkamer bevinden zich op de eerste verdieping. Bent u lichamelijk niet in staat de trap te nemen dan zoeken we naar een passend alternatief.

– Gratis parkeren langs de weg

– Er gaan rechtstreekse bussen vanaf het CS Arnhem naar de Hoogkamp

– Lopen vanaf CS Arnhem duurt ca. 25 min.

– De praktijk ligt in een bosrijke omgeving.  U kunt voor of na een afspraak genieten van een wandeling in dit prachtige natuurgebied.

 

Aanmelding

Aanmelding of het stellen van een vraag kan via het invullen van het contactformulier op deze website.
Hebt u een verwijsbrief dan kunt u deze ook in het contactformulier uploaden.

Bellen kan ook: +31 6 10 54 81 59    of    026 840 04 04

Binnen het Electronisch Patiënten Dossier (EPD) kunt u veilig e-mailen.

Via Clickdoc kunt u veilig beeldcontact hebben en via Signal kunt u veilig appen.

 

Of er ruimte is voor nieuwe cliënten kunt u op de eerste pagina zien in het kader bij ‘Aanmelding’. Is er een aanmeldstop of wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

 

De praktijk in de wijk De Hoogkamp in Arnhem

Privacy en Kwaliteit

 

Privacy en AVG

U hebt het wettelijke recht op privacy. Dat is vastgelegd in de Europese privacywet; de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Outside-in Psychologie Hekking hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. In een privacy policy wordt uitgelegd hoe Outside-in Psychologie praktijk Hekking met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat zoals bedoeld in de AVG.

 

Privacy en dossier

Wij zullen om uw schriftelijke toestemming vragen voor overleg met uw huisarts. Als u hiertegen bezwaar heeft kunt u dat natuurlijk kenbaar maken, want er wordt niets overlegd als u dat niet wilt. Aan anderen, zoals Arbo-artsen, wordt eveneens alleen informatie over u verstrekt na uw uitdrukkelijke toestemming.

Van uw behandeling of van dat van uw aangemelde kind wordt een dossier bijgehouden, waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd. U heeft recht op inzage in uw dossier. Er zijn hierbij wel beperkingen. U mag bijvoorbeeld, in het geval van relatietherapie, niet de gegevens inzien van uw partner, tenzij deze uitdrukkelijk toestemming geeft. U wordt bij aanvang ook gewezen op de rechten van uw kind.

Mochten dossiergegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aan te laten vullen of te verwijderen. Niemand anders dan u zelf en uw behandelaar mag uw dossier inzien. Anderen (niet werknemers van Outside-in psychologie praktijk Hekking) mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft. Eventuele andere werknemers van de praktijk dan uw behandelaar zijn verplicht een contract te ondertekenen m.b.t. hun plicht om uw gegevens te beschermen. U kunt gegeven toestemming later ook weer blokkeren. Zelfs na het overlijden van een cliënt hebben derden geen recht op inzage in het dossier. Het dossier is eigendom van Outside-in psychologie praktijk Hekking en u kunt het dossier dus niet meenemen. U kunt wel een kopie krijgen van het dossier of van gedeelten van het dossier. De behandelaar mag u in dit geval wel een redelijke vergoeding vragen voor de kosten.

Na afloop van de therapie wordt het dossier, volgens de wettelijke eisen, gedurende 20 jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uw uitdrukkelijk verzoek kan het dossier echter eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet. Financiele gegevens worden na 7 jaar vernietigd.

Het beroepsgeheim van uw behandelaar kan in het belang van uw kind worden doorbroken, zoals bij huiselijk geweld. U wordt daarvan dan op de hoogte gesteld. 

Bent u van mening dat Outside-in Psychologie Praktijk Hekking niet goed omgaat met (de beveiliging) van uw persoonsgegevens, laat ons dat dan z.s.m. weten.

Disclaimer: De website bevat links naar externe websites. Outside-in Psychologie Praktijk Hekking staat niet in voor de de wijze waarop op deze externe websites wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Uitzonderingsmogelijkheid van verplichte aanlevering van MDS-gegevens

Voor cliënten die hun behandeling (gedeeltelijk) vergoed krijgen geldt er voor de GB-GGZ de wettelijke verplichting van het aanleveren van minimale dataset gegevens (MDS-gegevens) door de zorgaanbieder aan de DIS. (Op de factuur in de generalistische basis-ggz wordt geen diagnose niet vermeld)

Indien u dat niet wenst is er echter een uitzondering mogelijk. Hiervoor kunt u, samen met uw behandelaar, een privacyverklaring invullen en ondertekenen, waarbij u aangeeft gebruik te willen maken van het privacy recht. Een ingevuld exemplaar hiervan kunt u naar onze praktijk zenden, die wordt in uw dossier bewaard en een ander kunt u naar uw zorgverzekeraar sturen.

Meer informatie over de regeling vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl; zoek op trefwoord ‘uitzonderingsmogelijkheid’). Voor meer achtergrondinformatie kunt u terecht op de website van de Stichting KDVP www.kdvp.nl

Via Volgjezorg kun je in één keer jouw toestemming intrekken bij alle zorgaanbieders die je eerder toestemming hebt gegeven. Je kunt ook je toestemming intrekken bij één zorgaanbieder. Je kunt ook altijd zelf tegen je zorgaanbieder zeggen dat je je toestemming wilt intrekken. Kijk hiervoor op www.volgjezorg.nl

 

Kwaliteit

 

Kwaliteitswaarborging van het zorgproces

Rianne Hekking beschikt over een BIG registratie, AGB-code en een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. Tevens is zij aangesloten bij de NVGzP (Nederlandse Vereniging voor GZ-Psychologen).

Outside-in Psychologie Praktijk Hekking houdt zich aan de beroepscode (Beroepscode voor Psychologen 2015) die de beroepsvereniging heeft opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Daarnaast werkt de praktijk volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg), zie meer hierover verderop bij Klachtenbeleid. Ook volgt de praktijk de WGBO (Wet op Geneeskundige BehandelOvereenkomst) waarin de rechten en plichten van de client in de zorg beschreven zijn.

Behandelingen binnen de praktijk voldoen aan de stand van de wetenschap en de praktijk en worden uitgevoerd volgens de multidisciplinaire richtlijnen GGZ. De behandelaar neemt deel aan intervisie bijeenkomsten en neemt deel aan bij- en nascholing.

Vorderingen van en uw tevredenheid over het proces worden regelmatig besproken maar ook gemeten door ROM-metingen en cliënt tevredenheidsonderzoek.

Tenslotte is er is een calamiteiten beleid: indien de behandelaar Rianne Hekking onverwacht iets ernstigs overkomt zoals overlijden, dan zal er contact met u worden opgenomen door een collega psycholoog. Ook u kunt contact opnemen met deze collega bij vermoeden van een calamiteit mbt uw behandelaar.

Kwaliteitscheck

In september 2020 heeft de visitatiecommissie van de NVGzP na een proefvisitatie bij de praktijk
een positieve beoordeling afgegeven.
Het betreft toetsing op bevoegdheid, bekwaamheid, kwaliteit en doelmatigheid.
Vraag gerust voor het eindverslag.

Wat houdt een praktijk visitatie in? Klik hier

Rom-metingen

Er is een overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen voor een verplichte maandelijkse aanlevering van ROM-gegevens door zorgverleners aan de AKWA-GGZ. AKWA GGZ staat voor Alliantie kwaliteit in de GGZ. ROM staat voor Routine Outcome Monitoring. Indien u dit liever niet wil kunt u een privacy verklaring ondertekenen.

 

Cliënt tevredenheidsonderzoek

De cliënt-ervaringen worden regelmatig gemeten met behulp van de CQ-I (Consumer Quality Index), een gestandaardiseerde online vragenlijst.

Daarnaast wordt aan het einde van elke sessie  kort geëvalueerd hoe u de sessie ervaren heeft en of er verbeteringen mogelijk zijn.

 

Calamiteiten beleid

Bij onverwachte sluiting van de praktijk door plotseling overlijden of een andere calamiteit kunt u contact opnemen met waarnemend collega mevr. Drs. Elke Ederveen te Nijmegen*, indien u nog niet door haar benaderd bent. Zij kan met u de mogelijkheden van vervolgbehandeling bespreken. In geval van een dergelijke noodsituatie is mevr. Ederveen gemachtigd om de toegangscode op te vragen bij mijn softwareleverancier die de cliëntgegevens verwerkt en opslaat om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

*Drs E. Ederveen: psycholoog-NIP (tel: 0641147826/ e.ederveen@gmail.com) Met deze collega is een wederzijds contract getekend om bij calamiteiten een basiscontinuïteit te bieden voor de cliënten. www.psychologenpraktijkederveen.nl

Klachtenbeleid

Binnen onze praktijk werken we volgens de beroepscode en hechten we groot belang aan de samenwerking binnen elke behandeling. Een laagdrempelige en open communicatie dragen hieraan bij, evenals het regelmatig evalueren van de behandeling.

We streven naar overeenstemming en vragen uw toestemming voor belangrijke keuzes binnen het zorgproces. Indien er toch sprake is van onvrede of klachten over het zorgproces c.q. de communicatie daarover kunt u deze dat beste direct en open bespreken met uw behandelaar. Dit werkt meestal het snelste. Het kan gebeuren dat u het moeilijk vindt om uw onvrede rechtstreeks te bespreken of dat u niet helemaal tevreden bent met het resultaat van deze bespreking. In dat geval kunt u uw klacht aan de klachtenfunctionaris voorleggen. Deze kan u adviseren over hoe uw probleem op te lossen.

Voor contact met de klachtenfunctionaris e-mailt u naar klachten@nvgzp.nl.
U kunt binnen kantoortijden ook bellen: 06 81941801 (dhr. Piet de Boer).
Het indienen en de behandeling van een klacht is voor u gratis.

klik hier voor meer info over de NVGzP klachtenregeling
klik hier om de BIG registratie in te zien

BIG Registratie 59049655925

Voor vragen of contact: 

6 + 9 =

Hoe wij met uw privacy omgaan, leest u hier: Privacy Policy

Outside-In Psychologiepraktijk Hekking

Adres: Josef Israelslaan 123
6813 JC Arnhem

E-mail: 
psychologiepraktijkhekking@gmail.com

Tel: +31 6 10548159

Openingstijden:

Voor cliëntencontacten is de praktijk geopend  op

Maandag tot en met donderdag

van 8:30 - 17.30 uur

Ook buiten kantooruren zijn er soms mogelijkheden

• GZ-psycholoog
• Brainspotting therapeut
• Coach voor prestatieverbetering
• Ik-grens bewustzijn therapeut  en trainer
• Havening practitioner

 

Kvk nummer: 55711847
AGB praktijk: 94063046
AGB zorgverlener: 94010809
BIG: 59049655925
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut