Privacy Policy

Privacy Policy Outside-in Psychologie Praktijk Hekking 2019

Outside Psychologie Praktijk Hekking hecht belang aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Hierbij wil ik u informeren op welke wijze door mijn praktijk met persoonlijke informatie wordt omgegaan zoals bedoeld in deAlgemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

1. Gegevens nodig voor dienstverlening

Om u goed van dienst te zijn, worden persoonsgegevens, waaronder ook medische gegevens, van u gevraagd. Dit is noodzakelijk om passende zorg te kunnen bieden, om contact met u op te nemen en om de facturatie te verzorgen. Enkel na schriftelijke goedkeuring van u wordt er met andere zorgverleners persoonlijke informatie gedeeld. Zo wordt gewoonlijk de verwijzer op de hoogte gesteld van de start en afsluiting van de behandeling.

 

1.2 Wettelijke verplichtingen

Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar, na het afsluiten van de behandelovereenkomst, te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en u niet langer cliënt bent, worden de gegevens zorgvuldig vernietigd. Factuurgegevens worden 7 jaar bewaard na afsluiting van de behandeling.

 

1.3 Voor wie geldt deze privacy policy?

Deze privacy policy geldt voor alle voormalige, huidige en toekomstige cliënten. Daarnaast is deze privacy policy ook van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan de website, als u (of uw kind) na het verstrekken van gegevens toch niet start met de behandeling of als ik uw zorgaanbieder waarneem.

 

1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

De eigenaar van Psychologie Praktijk Hekking is (verwerkings)verantwoordelijke voor de wijze waarop het verzamelen en gebruiken van uw gegevens plaatsvindt. Zie hieronder voor nadere gegevens.

 

2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

2.1 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer u (of uw kind) cliënt wordt bij de praktijk, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer er een intake, psychologisch onderzoek en/of behandeling plaatsvindt, worden (persoonlijke, onderzoeks- en behandel)gegevens over u vastgelegd in uw medisch dossier. Dit, en o.a. contactmomenten worden allemaal opgeslagen in een Elektronische Patiënten Dossier.

 

2.2 Wat betekent het verwerken van persoonsgegevens?

De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken van persoonlijke gegevens aan derde partijen die voor Psychologie Praktijk Hekking bepaalde diensten uitvoeren.

 

2.3 Waarom is er toestemming nodig voor de verwerking?

Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar is een legitieme reden voor nodig. Meestal vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst, een wettelijke verplichting of uitdrukkelijke toestemming van u. Voordat u bij Outside-in Psychologie Praktijk Hekking in behandeling komt vragen wij u daarvoor toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen we toestemming van de ouders. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kan het zijn dat we u (en/of uw kind) geen goede zorg kunnen bieden. U kunt uw eventuele bezwaren bespreken en wij zullen met u delen wat wettelijk verplicht is qua dossiervorming en wat minimaal nodig is om u kwalitatief goed van dienst te kunnen zijn.

 

3. Wat gebeurt er met uw gegevens?

3.1 Inschrijving

Indien u zich inschrijft moet u naast de onder 2.1. genoemde gegevens ook uw BSN-nummer opgeven. Dat moeten we vervolgens op uw identiteitsbewijs controleren. Van uw ID wordt geen kopie of scan gemaakt. Indien relevant wordt u gevraagd naar uw dossier bij uw voorgaande zorgaanbieder. Ook worden er gegevens gevraagd over uw zorgverzekering indien u daar gebruik van gaat maken.

 

3.2 Verwijzing

Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere zorgverlener. Enkel de noodzakelijke persoons- en
behandelgegevens worden verstrekt. Indien u een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het
geven van toestemming.

 

3.3 Betaling

Om u een factuur te sturen voor de behandeling maken we gebruik van de gegevens die u verstrekt hebt. Op de
factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen worden bewaard voor de debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

 

3.4 Zorgverzekeraar

Indien u verzekerd bent voor de geleverde psychische zorg, worden er de noodzakelijke persoonsgegevens
uitgewisseld met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan daarnaast gegevens van u bij de Praktijk opvragen
voor een controle. Daarbij zal de privacy van de cliënt altijd voorop gesteld worden. Om in aanmerking te komen
voor vergoeding door uw zorgverzekeraar zal/zullen de hoofdgroep(en) van uw diagnose(s) op de factuur moeten
staan. Tevens worden er na afsluiting van de de behandeling verplicht gestelde meetgegevens gestuurd naar de
SVR en persoonsgegevens naar de DIS. Geef aan indien u hier bezwaar tegen heeft. U kunt dan een
Privacy-verklaring ondertekenen.

 

3.5 Bezoek website

Wanneer u de website van de praktijk bezoekt, kunnen er een aantal gegevens worden verwerkt via cookies.

 

3.6 Melden van incidenten

Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens – of wij vermoeden
dat dit het geval is – dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw
persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan
brengen we u zo snel mogelijk daarvan op de hoogte.

 

3.7 Verwerker

Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals de ICT- leverancier van het EPD, de administrateur en de boekhouder. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

 

4. Plichten zorgaanbieder

4.1 Beveiliging

Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Ieder die cliëntengegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding. Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met degenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Psychologie Praktijk Hekking geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese
Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn dan zal dit enkel plaatsvinden indien dat betreffende land door de Europese Commissie is aangemerkt als land met een voldoende beschermingsniveau in
de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In uitzonderingsgevallen (indien ik plotseling langdurig uitval) kan het nodig zijn dat mijn waarnemer toegang krijgt
tot het cliëntendossier. Met deze waarnemer is een contract opgesteld waarin ze een geheimhoudingsplicht en zorgvuldige omgang met de gegevens verklaart. In de informatiebrochure van de Praktijk zijn de gegevens vermeld
van deze waarnemer. Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zijn er technische en praktische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens maximaal te beschermen. Deze maatregelen worden een aantal malen per jaar geëvalueerd en, indien nodig, aangescherpt.

4.2 Verantwoordingsplicht

Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij een register bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

 

5. Waar hebt u recht op?

5.1 Recht op inzage en afschrift

U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional en desgewenst een afschrift ontvangen. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht. Dit recht volgt zowel uit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO).

Vanaf 1 juli 2020 hebt u volgens de Wabvpz ook recht om elektronische inzage in en afschrift van uw dossier te hebben. U kunt daarom uw persoonlijke documenten (m.u.v. werkaantekeningen) te allen tijde inzien in uw portal van het Elektronische patiëntendossier (EPD) waartoe u vanaf de start van de behandeling toegang krijgt. Onze praktijk acht dat ook belangrijk in het kader van goed geïnformeerd zijn, transparantie, vertrouwen en meer regie voor de cliënt.

 

5.2 Recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw cliëntendossier aanvullen; bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling. Zorg er voor dat u tijdig wijzigingen in uw gegevens doorgeeft!

 

5.3 Recht op verwijdering

U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is echter niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging.

 

5.4 Recht op klagen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken we u hierover contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

5.5 Rechten van uw kinderen

Indien een kind jonger dan 12 jaar is, dan oefenen de gezaghebbende ouders/verzorgers hun rechten uit. Beide ouders moeten toestemming geven voor onderzoek en behandeling van hun jonge kind en voor het feit dat persoonlijke gegevens verwerkt mogen worden. Als het kind tussen de 12 en de 16 jaar is dat hebben zowel het kind als de gezaghebbende ouders rechten mbt de behandeling . Vanaf 16 jaar mag de jongere zelf beslissen. Indien een kind vanaf 12 jaar een verstandelijke beperking, een ernstige psychische stoornis of een andere reden niet in staat is zijn/haar rechten uit te oefenen en/of de gevolgen daarvan te overzien dan zijn de wettelijke ouders verantwoordelijk daarvoor namens hun kind. In geval van een volwassene die niet zelf zijn verantwoordelijkheid kan dragen dan kan een door de rechter benoemde mentor of curator dat namens de cliënt doen. Is er geen sprake van een wettelijke vertegenwoordiger dan kunnen familieleden de rechten van de cliënt vertegenwoordigen.

 

5.6 Overige rechten

U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, graag een schriftelijk verzoek doen via e-mail of de post. Er wordt dan persoonlijk contact met u opgenomen om te verifiëren of het verzoek ook echt door u is ingediend. Het streven is om binnen twee weken te reageren op uw verzoek.

 

6. Rechten van de zorgaanbieder

6.1 Wijzigingen privacy policy

Psychologie Praktijk Hekking kan deze privacy policy altijd wijzigen. Een actuele versie wordt op de website Psychologiepraktijkoutside-in.nl gepubliceerd. Het is verstandig deze privacy policy regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

7. Vragen?

  • Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten,
  • Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of
    verlies van uw gegevens,
  • Indien u suggesties of vragen heeft, kunt u contact opnemen met

10-2019 – Rianne Hekking, eigenaar en behandelaar van Outside-in, Psychologie Praktijk Hekking.

psychologiepraktijkhekking@gmail.com – 06 10548159 – Josef Israëlslaan 123, 6813 JC Arnhem Psychologiepraktijkoutside-in.nl

AANMELDING

Voor coaching/workshop/ supervisie of bij vragen:

zie invulveld hieronder:

Hoe wij met uw privacy omgaan, leest u hier: Privacy Policy

Outside-In Psychologiepraktijk Hekking

Adres: Josef Israelslaan 123
6813 JC Arnhem

E-mail: 
psychologiepraktijkhekking@gmail.com

Tel: +31 6 10548159

Openingstijden:

Voor cliëntencontacten is de praktijk geopend  op

Maandag tot en met donderdag

van 12:00 - 18:00 uur

• GZ-psycholoog en orthopedagoog

• Brainspotting therapeut

• Coach voor prestatieverbetering

• Ik-grens bewustzijn therapeut  en trainer en opleider

• Havening therapeut

• Supervisor 

 

 

 

Kvk nummer: 55711847

AGB praktijk: 94063046

AGB zorgverlener: 94010809

BIG: 59049655925

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut